Ochrana údajov

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. (Výrobca a predajca grafických produktov) rešpektuje Vaše právo na súkromie a usiluje o ochranu Vašich osobných údajov v najväčšej možnej miere v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami definujúcimi ochranu osobných údajov, obzvlášť potom v súlade s novým Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o elektronickej komunikáciu a GDPR (General Data Protection Act). Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať Vás o dôvodu používania Vašich osobných údajov, spôsobu ich použitia, rozsahu Vášho práva na súkromie a spôsobe uplatňovania tohto práva.

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. sa zaväzuje používať Vaše osobné dáta v úplnom súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov. Osobné dáta nebudú predaná ani poskytnuté tretím stranám s výnimkou zákonom upravených prípadov.

2. Dohľad nad osobnými údajmi

Dohliadať na Vaše osobné údaje bude spoločnosť Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80A, 3310 Žalec, Slovinsko. Vážime si Vášho súkromia, preto Vás prosíme, aby ste nás v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov kontaktovali e-mailom: osebni.podatki@grafolit.si či telefonicky: +386 3 71 36 826. Náš zástupca všetky Vaše otázky a podnety spracuje pri zachovaní najvyššej možnej miery mlčanlivosti.

3. Druhy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • všeobecné informácie o Vás: meno, priezvisko (vrátane oslovenie a titulu);
 • kontaktné informácie: adresa pracovného miesta, e-mailová adresa, služobné telefónne číslo, telefónne číslo osobného mobilného telefónu.

4. Účel spracovania osobných údajov

So všetkými Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzané dôverne a tieto údaje budú použité len na účely, na aké nám boli zaslané. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

5. Užívatelia osobných údajov

V súlade s platnými právnymi predpismi budú Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim subjektom v závislosti na Vami vybrané zemi vo elektronickom kontaktnom formulári:

 • Grafo Lit d.o.o., Vrbje 80 A, 3310 Žalec, Slovinsko
 • Grafo Lit d.o.o. Zagreb, Gradišća 5, 10 000 Záhreb, Chorvátsko
 • Grafo Lit S d.o.o., Cara Dušana 207, 11 080 Bělehrad, Srbsko
 • Grafo Lit Hungary Kft., Puskás Tivada út.3, 2040 Budapešť, Maďarsko
 • zastúpenie Grafo Lit-u pre Českú republiku, Karlovarská 814, Praha, Česká republika
 • zastúpenie Grafo Lit-u pre Českú republiku a Slovensko - KaTeGa s.r.o., Sluneční náměstí 2568/7, 158 00 Praha 58, Česká republika
 • zastúpenie Grafo Lit-u pre Rakúsko, Lerchenstrasse 12, 4540 Bad Hall, Rakúsko
 • zastúpenie Grafo Lit-u pre Španielsko, C / Craywinckel 25, 08022 Barcelona, Španielsko.

Prijali sme náležité opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť Vašich osobných údajov.

6. Využitie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme využívať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je ich využitie potrebné na presadenie našich obchodných záujmov - využitie Vašich osobných údajov nám pomáha riadiť a zlepšovať našu obchodnú činnosť a zabezpečovať hladký priebeh obchodovania s nami ponúkanými produktmi; využitie Vašich osobných údajov nám ďalej umožňuje s Vami cielene komunikovať, a teda aj zaistiť úspešnú obchodnú spoluprácu a Vašu pozitívnu skúsenosť s našimi výrobkami; obchodné záujmy môžu zahŕňať:
 • zabezpečenie úspešného a efektívneho riadenia našej spoločnosti;
 • dodržiavanie našich vnútorných smerníc a firemnej politiky týkajúce sa vzťahov s našimi zákazníkmi;
 • poskytovanie optimálnych riešení pre spoluprácu so zákazníkmi;
 • poskytovanie podrobných informácií našim zákazníkom za účelom zlepšovania nami ponúkaných výrobkov.

7. Doba uchovávania údajov

Vaše kontaktné údaje poskytnuté nám prostredníctvom elektronického kontaktného formulára budú spracovávané dovtedy, než vyjadríte sa spracovávaním svoj nesúhlas, príp. po dobu, po ktorú je záležitosť, kvôli ktorej ste nás kontaktovali, aktuálny.

8. Spôsob ochrany osobných údajov

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. sa zaväzuje k ochrane Vašich osobných údajov poskytnutých nám prostredníctvom elektronického kontaktného formulára a na prijatie všetkých potrebných opatrení na zamedzenie zneužitiu týchto údajov.

Vaše osobné údaje sú uchovávané v elektronickej podobe. Naše počítačové systémy sú zabezpečené fyzicky aj technologicky za účelom ochrany pred neúmyselným alebo neoprávnenému zničeniu, stratou, zmenami alebo neautorizovaným prístupom a zneužitím Vašich osobných údajov.

9. Vaše práva

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. chráni Vaše práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. Osoba, na ktorú osobné údaje odkazujú, má kedykoľvek právo po spoločnosti Grafo Lit d.o.o. vyžadovať nasledovné:

 • vyhlásenie o tom, či sú osobné údaje tejto osoby spracovávané alebo nie;
 • umožnenie prístupu k osobným údajom tejto osoby (tj. Nahliadnutia a kopírovanie);
 • poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov tejto osoby (tj. Účel spracovania, druhy uchovávaných osobných údajov, osoby, ktorým je alebo bude umožnený prístup k osobným údajom, očakávaná doba uchovávania osobných údajov, spôsoby fyzickej a technickej ochrany osobných údajov atď.);
 • umožnenie opravy nepresných osobných údajov tejto osoby a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • uplatnenia práva tejto osoby na vymazanie jej osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý)
 • obmedzenie rozsahu spracúvanie osobných údajov tejto osoby
 • vypočutie námietok tejto osoby k spracúvaniu jej osobných údajov na účely presadzovania obchodných záujmov spoločnosti Grafo Lit d.o.o .;
 • informácie o práve tejto osoby vzniesť sťažnosť ohľadom spracovávania jej osobných údajov na príslušnom kontrolného úradu.

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. tiež kedykoľvek poskytne tejto osobe ďalšie informácie o spracovaní jej osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Grafo Lit d.o.o. sa zaväzuje reagovať na otázky či podnety vznesené osobou, na ktorú osobné údaje odkazujú, ohľadom spracovávanie jej osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu a pred uplynutím lehoty stanovenej platnými právnymi predpismi.

10. Kontakt

Všetky Vaše otázky ohľadom dôvernosti Vašich osobných dát a spôsoboch ich zberu a spracovania, ako aj všetky Vaše žiadosti o presadzovaní práv ohľadom ochrany osobných údajov budú spracované zodpovednou osobou alebo zástupcom spoločnosti Grafo Lit d.o.o. pre ochranu osobných údajov. Kontaktovať nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov môžete na e-mailovej adrese: osebni.podatki@grafolit.si.

11. Zmeny

Vyhradzujeme si právo príležitostné úpravy tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vzhľadom k aktuálnym okolnostiam a platným právnym predpisom o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o zoznámenie sa s platným znením tohto Vyhlásenia a jeho prípadnými zmenami či úpravami ešte predtým, než nám svoje osobné údaje poskytnete.

Copyrights © 2022